ابطال رای داور

در دعوای ابطال رای داور آیا داوران خوانده دعوا محسوب میشوند ؟

24 خرداد 0 90
در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند. در عرف و رویه قضائی تمایز مشخصی بین دو عبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجود نداشته و معمولاً هر دو عبارت به صورت مترادف به کار می رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی