اداره ثبت برند و ثبت مالکیت معنوی

اداره ثبت برند چیست و تحت نظارت کدام اداره فعالیت میکند ؟

17 اسفند 99 125
باتوجه به گسترده شدن جوامع و بازار های کسب و کار و افزایش درخواست ثبت برند در کشور، یک سازمان در کشور متولی انجام این امر و امور وابسته به آن شده است، اداره ثبت برند در ایران سازمان ثبت مالکیت های معنوی می باشد که تحت نظارت اداره ثبت احوال و اسناد کشور فعالیت می نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی