ارث بری زن از شوهر

در خصوص ارث بری زن و شوهر از یکدیگر چه تفاوتی مهمی بین آنها در قانون وجود دارد ؟

11 اردیبهشت 0 56
در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد . ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … » .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی