ارکان وصیت

ارکان وصیت چیست ؟

11 خرداد 0 93
برای آشنایی بهتر و موثرتر با وصیت لازم است که با ارکان آن آشنا شویم. بدین منظور ما در وصیت سه رکن داریم. موصی موصی له در وصیت تملیکی ووصی در وصیت عهدی موصی به موصی، به کسی گفته می‌شود که عمل وصیت را انجام می‌دهد و برای انجام تصرفات مالی و غیرمالی بعد از مرگش وصیت می کند .رکن دوم وصیت موصی له است و موصی له به کسی گفته می‌شود که به نفع او وصیت می شود. رکن سوم نیز موصی به است و موصی به، به مال مورد وصیت گفته می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی