اظهارنامه حقوقی

اظهارنامه حقوقی چیست ؟

05 اسفند 99 72
بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی ، هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط به اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی