اعتراض به رای دادگاه

اگر شخصی خارج از مهلت اعتراض کند جهات عذر موجه آن کدام است ؟

25 اسفند 99 83
1-مرضی که مانع حرکت است. 2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد او. 3- حوادث قهریه از قبیل: سیل، زلزله و حریق که بر اث آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. نکته: لازم به ذکر است تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده و بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی