اعتراض به رای دادگاه حقوقی

طرق اعتراض به رای در امور حقوقی چند نوع است؟

27 اسفند 99 99
1 - طرق عادی 2 - طرق فوق العاده طرق عادی شکایت از رای در امور حقوقی شامل واخواهی و تجدید نظر است. طرق فوق العاده شکایت از رای شامل فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی