اعتراض به نظر کارشناس

در چه مواردی نمیتوان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟

25 اردیبهشت 0 67
بصورت کلی نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض است. اما اگر کارشناس با توافق طرفین انتخاب گردد، کارشناسی غیر قابل اعتراض خواهد بود. البته همانگونه که توضیح داد شد، حتی اگر کارشناسی قابل اعتراض باشد، همانطور که پذیرش نظر کارشناس، از تکالیف دادگاه نیست، پذیرش اعتراض هم از تکالیف دادگاه نخواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی