اعتراض دادستان به گواهی انحصار وراثت

به چه علت دادستان می‌تواند به گواهی حصر وراثت اعتراض کند ؟

26 اردیبهشت 0 54
در خصوص دادستان موضوع متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است دادستان عمومی با شناختی که از متوفی دارد بداند که متوفی هیچ ورثه‌ای نداشته است. در این صورت چنانچه شخصی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند، دادستان می‌تواند اعتراض نموده و روند رسیدگی را متوقف نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی