افرادی که میتوانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند

چه کسانی می‌توانند به گواهی حصر وراثت اعتراض نمایند ؟

26 اردیبهشت 0 90
اعتراض به گواهی فقط برای وراث، ذینفعان و دادستان عمومی محل اقامت متوفی امکان پذیر می‌باشد. افرادی غیر از مواردی که نام برده شد امکان اعتراض به گواهی را نخواهند داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی