افرادی که نمیتوانند داور شوند

دادگاه چه اشخاصی را نمی‌تواند به سمت داوری تعیین کند ؟

24 خرداد 0 112
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین: کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. کسانی که در دعوا ذینفع باشند. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی