اقدام تعقیبی یا تحقیقی

اقدام تعقیبی یا تحقیقی چیست ؟

19 خرداد 0 89
اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی