انواع اسناد رسمی چیست؟

اسناد رسمی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

28 اردیبهشت 0 68
اسناد رسمي يا در حكم آن را به دستجات زير ميتوان تقسيم نمود: ۱ـ اسناد تنظيمي در ادارات ثبت اسناد و املاك ۲ـ اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ۳ـ اسناد تنظيمي در نظر مامورين رسمي (غير از دو مورد فوق) ۴ـ اسناد تنظيمي كه صدور آن مورد تائيد شخصي باشد كه مفاد سند عليه او است. ۵ـ اسنادي كه صحت صدور آن در چك ثابت شود. ۶ـ مواردي كه قانونگذار صراحتاً احكام اسناد رسمي را بر دسته‌اي اسناد عادي بار كرده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی