انواع تمکین عام و خاص

تمکین به چند دسته تقسیم میشود ؟

13 خرداد 0 74
تمکین به دو صورت می باشد: تمکین خاص تمکین عام تمکین خاص یعنی برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی میان زوجین. در واقع تمکین خاص بمعنای اطاعت پذیری زن در مسائل جنسی و رابطه جنسی معقول با همسر خود می باشد. تمکین عام بمعنای اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید