انواع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

مرور زمان مطابق قانون مجازات اسلامی چند نوع است؟

19 خرداد 0 39
انواع مرور زمان: مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، مرور زمان بر ۴ قسم است: مرور زمان تعقیب (ماده‌ ۱۰۵ ق.م.ا.مصوب ۹۲) مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۹۲) مرور زمان شکایت کیفری (ماده ۱۰۶ ق.م.ا. مصوب ۹۲) مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷ ق.م.ا. مصوب ۹۲)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی