انواع منافع

انواع منافع چیست و جبران کدام منافع را میتوان از دادگاه درخواست کرد؟

10 اسفند 99 138
منافع به منافع ممکن الحصول و منافع محتمل الحصول تقسیم میشود . در قانون منافع ممکن الحصول قابل مطالبه هست آن هم در مواردی که صدق اتلاف نماید . منافع ممکن الحصول شامل تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی