انواع وصیت

انواع وصیت کدام است؟

11 خرداد 0 82
وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می شود. وصیت تملیکی یکی از انواع وصیت است. وصیت تملیکی به این معناست که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از مرگش به دیگری رایگان تملیک کند. در واقع این وصیت به فرد کمک می کند که تکلیف اموال خود را برای بعد از مرگ معین کند. برای مثال ، آنها را برای ساخت مسجد، مدرسه یا خیریه اختصاص دهد. در این وصیت به شخصی که وصیت می کند موصی به شخصی که وصیت به نفع او انجام شده موصی له و به مورد وصیت موصی به گفته میشود . وصیت عهدی نیز یکی از انواع وصیت است. وصیت عهدی به این معناست که شخصی برای بعد از فوتش یک یا چند نفر را مامور انجام کارها و تصرفاتی نماید. مثل اینکه شخصی را وصی خود قرار دارد تا بعد از فوت او بدهی هایش را پرداخت کند. در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است وصی می‌گویند. پس در وصیت عهدی وصیت کننده فرد یا افرادی را برای اداره اموال خود و یا سرپرستی فرزندانش بعد از مرگ تعیین می کند و مسئولیت انجام آن ها را به او می سپارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی