بیمه بیکاری

به چه کسی بیکار میگویند؟ تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری فرد با کیست ؟

05 اسفند 99 102
از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و اکنون آماده به کار است و میتواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند . تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری فرد ، به تشخیص کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده بستگی دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی