بیمه بیکاری به چه کسی تعلق میگیرد

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق میگیرد ؟

29 فروردین 0 209
● افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند. ● افرادی که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند. ● شخصی که بر اثر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده است، نیاز به داشتن سوابق بیمه‌ای نداشته و بیمه بیکاری به او تعلق می‌گیرد. ● افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند. ● تبعه کشورهای دیگر نباشند. ● مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند. ● یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند. ● افرادی که از شرکت در کلاس‌های آموزشی و کارآموزی که سازمان تامین اجتماعی برای شغل پیشنهاد می‌کند خودداری کرده‌اند. ● کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. ● افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد. چنانچه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت دوماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد ولی کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی