بیمه بیکاری و استحقاق دریافت بیمه بیکاری

در چه شرایطی بیمه شدگان بیکار، استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارند؟

28 فروردین 0 39
حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد. بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد. بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن. بیمه‌شده حداقل یک سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشد بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی