تجدید نظر در آگهی مزایده

در چه مواردی فروش ساقط شده و می بایست آگهی مزایده تجدید شود؟

25 خرداد 0 55
هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان به عمل آید. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند. (ماده ١٣٨ آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی