تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر

جهات و دلایل تجدید نظر خواهی کدام است و اگر تحدید نظر خواه به جهتی اشاره نکرده باشد آیا دادگاه میتواند رسیدگی نماید ؟

25 اسفند 99 110
جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید. اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید. الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی