تعارض دو سند یکی سند عادی دیگری سند رسمی

وضعیت معامله در صورتی که معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد چگونه است ؟

26 خرداد 0 49
بنا به رای وحدت رویه شماره ۴۳ سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد.وطبق قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که ملک به نام او در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.اما این بدین معنی نیست که شخصی که با سند عادی ملکی را خریداری نموده حقی نداشته باشد. آراء بسیاری درمحاکم صادر می گردد که با احراز حقانیت دارنده سند عادی رای بر ابطال سند رسمی معارض صادر می نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی