تعویض نام و نام خانوادگی و بهره مندی از ارث

آیا تغییر نام خانوادگی باعث ایجاد مشکل در بهره‌مندی از ارث می‌شود؟

11 اردیبهشت 0 82
هنگام صدور شناسنامه جدید، در قسمت توضیحات به مسأله تغییر نام اشاره می‌شود. بنابراین به دلیل متفاوت بودن نام خانوادگی جدید یک شخص با نام خانوادگی پدرش، وی از ارث محروم نمی‌شود. زیرا رابطه نَسبی با مرحوم که شرط ارث‌بری است، به قوت خود باقی می‌باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی