تغییر سن در شناسنامه

مرجع صلاحیت‌دار برای تغییر سن در شناسنامه کجاست و به چه مرجعی در این خصوص میتوان مراجعه کرد ؟

13 اردیبهشت 0 62
اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج درشناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اش رجوع کند اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او باسن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، دارد باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعواکند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی