تفاوت اظهار نامه و دادخواست

تفاوت اظهار نامه و دادخواست در چیست؟

05 اسفند 99 743
اظهار نامه طرف دعوی را ملزم به پاسخ و دادگاه را ملزم به رسیدگی نمیکند لیکن در مورد دادخواست طرف دعوی ملزم به پاسخ و دادگاه هم ملزم به رسیدگی میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی