تقاضای صدور شناسنامه جدید

تقاضای صدور شناسنامه جدید معمولا چه زمانی و به چه علتی از طرف متقاضی مطرح میشود ؟

05 اردیبهشت 0 50
تقاضای صدور حكم بر شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است. گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، باطل کردن شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی