تقسیم ارث مادر‎

در صورت فوت زن شوهر چگونه از او ارث میبرد؟

05 اسفند 99 76
اگر زن فوت شده دارای فرزند نباشد شوهر نصف اموال وی را تصاحب خواهد کرد اگر زن دارای فرزند باشد شوهر یک چهارم اموال وی را ارث میبرد و مابقی بین وراث به نسبت مردان دو برابر زنان ارث خواهد رسید. اگر وراث زن تنها یک نفر یعنی شوهر باشد تمام ارث متعلق به آن یک نفر است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی