تقسیم میراث

جهت تقسیم ترکه چگونه باید اقدام کرد و چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد؟

02 اردیبهشت 0 96
طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت اسناد است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی