تقلیل مجازات کودکان و نوجوانان

آیا دادگاه میتواند مجازات طفل یا نوجوان تقلیل دهد و نحوه اعمال ان چگونه است ؟

07 فروردین 0 111
دادگاه می تواند با توجه به وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید.البته این تصمیم هنگامی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی