تنفیذ و عدم تنفیذ

در اصطلاح حقوقی تنفیذ و عدم تنفیذ به چه معناست و آیا سکوت مالک را میتوان تنفیذ محسوب کرد ؟

26 خرداد 0 101
در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را «رد»  می گویند. از مفاد این ماده بر می آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت ماده ۲۴۹ همان قانون مقرر داشته است :«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.»

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی