تکلیف هدایا و نامه ها بعد از به هم خوردن نامزدی چیست؟

اگر نامزدی بهم بخورد تکلیف عکسها و نامه هایی که طرفین به هم داده اند چه میشود؟

20 اسفند 99 99
عکس نوعی هدیه تلقی میشود و اگر نامزدی بهم بخورد حسب مورد در صورت فوت یا رجوع نحوه استرداد باهم دیگر متفاوت است. نامه هدیه تلقی نمیشود بعد از انحلال نامزدی نیاز به پس دادن نامه ها نیست مگر اینکه یکی از طرفین از نامه ها سو استفاده کند یا تهدید به سو استفاده کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید