ثبت شرکت

در مورد انتخاب موضوع شرکت لحاظ کردن چه مواردی الزامی است؟

17 اسفند 99 69
موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده است . موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منفعت عقلایی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود مدیران نمیتوانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و درصورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامنا مسول خسارت صاحبان سهام میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی