جبران خسارت معنوی

در قانون شاکی جبران چه ضرر و زیانهایی را میتواند مطالبه کند و زیان معنوی شامل چه مواردی است؟

09 اسفند 99 118
مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. زیان معنوی عبارتست از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی