جبران خسارت معنوی

اگر زیان معنوی به شخصی وارد شود نحوه جبران آن چگونه است؟

10 اسفند 99 116
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی