جرایم اطفال

دادگاه به چه میزان میتواند مجازات اطفال و نوجوانان را تخفیف دهد ؟

07 فروردین 0 91
دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی را به به اقدام دیگری تبدیل نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی