جرایم سیاسی قابل بخشش

کدام دسته از جرایم جرم سیاسی محسوب نمیشود ؟

25 اردیبهشت 0 96
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح ـ جاسوسی و افشای اسرار خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د ـ اختلال در داده‌ها یا

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی