جرایم مطبوعاتی

کدام دادگاه صالح برای رسیدگی برای جرایم مطبوعاتی است ؟

07 فروردین 0 45
با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ماده ۴ آن، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاهی با عنوان کیفری استان قرار گرفت. پیش از تصویب این قانون، دادگاه‌های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی بودند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی