جرح و تعدیل شاهد یعنی چه؟

جرح و تعدیل شاهد به چه معناست ؟

08 خرداد 0 121
جرح شاهد یا گواه عبارت از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده، است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و بررسی می‌کند. در اینجا، منظور از تعدیل، عبارت از شهادت دادن بر عدالت کسی است. در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهت جرح وجود داشته اما بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی