جرم خيانت در امانت چيست

موضوع جرم خیانت در امانت چیست ؟

27 اسفند 99 118
موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی ، با شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده شده باشد و نیز بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه ی علیت برقرار باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی