حق اشتغال زوجه

آیا زوج میتواند از انجام اشتغال زوجه خودداری کند؟

09 اسفند 99 118
زوج مطابق ماده 1117 قانون مدنی میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. به طور مثال زمانی که مرد قاضی دادگاه است و همسرش علاقه به کار آموزش رقص دارد مرد میتواند او را از این کار منع کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید