حق تحصیل زنان

آیا مرد میتواند زن را از تحصیل محروم نماید؟

05 اسفند 99 112
یکی از شروط 12 گانه سند ازدواج حق تحصیل زوجه میباشد که بعضا قبل از اینکه دختر و پسر نسبت به سند ازدواج اقدام کنند در خصوص این حق توافق میکنند که میتواند در چارچوب ماده 1119 قانون مدنی قرار گیرد که بیان داشته هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج قید کنند و در صورتی که مرد حق تحصیل زن را به رسمیت بشناسد دیگر نمیتواند زن خود را از این حق محروم کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید