حکم افترا چیست

انواع جرم افترا کدام است ؟

07 فروردین 0 135
●افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود. ●افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است. ●افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی