حکم تعلیق زندان

ضمانت اجرای عدم رعایت دستورهای دادگاه و ارتکاب جرم جدید در مدت محکومیت تعلیقی چه ضمانت اجرایی وجود دارد ؟

13 خرداد 0 61
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی