حکم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت چیست و شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست؟

23 اسفند 99 52
مطابق ماده 676 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای ارتکاب جرم خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده است . شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ؛ ● موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد ● مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود ● مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده شود ● بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی رابطه علیت برقرار باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی