حکم فروش مال غیر

فروش مال غیر چیست و مجازات فروش مال غیر چیست ؟

29 بهمن 99 102
عبارتست از نقل وانتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است ، این کار به شکل معامله سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن میشود . با استناد به قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و تابع قانون تشدید است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی