خسارت تاخیر تادیه

در قانون مطالبه خسارت تاخیر تادیه منوط به وجود چه شرایطی است؟

10 اسفند 99 109
بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از این قرار است ؛ ● موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد (یعنی پول ایرانی و نه از خارجی) طلبکار و داین طلب خود را مطالبه کند ● مدیون تمکن مالی داشته باشد ● تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجود داشته باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی