خیانت در امانت چک‎

چک امانتی چیست ؟ در چه صورتی خیانت در امانت چک محرز میشود؟

05 اسفند 99 132
چک امانتی زمانی مصداق پیدا میکند که واسطه ای در میان باشد و چک امانتا در اختیار آن واسطه قرار داده شده باشد و اگر چک بدون واسطه به طرف معامله داده شود مانند پول عمل نموده است . در صورتی خیانت در امانت چک محرز میشود که صادر کننده بتواند ثابت کند چکی که به امین داده به صورت امانت بوده ، اگر بتواند این را ثابت کند و امین چک را خرج یا وصول کند مرتکب جرم خیانت در امانت چک قرار میگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی