دادخواست اعسار

دعوای اعسار چند نوع است و اعسار از چه کسانی پذیرفته نیست؟

23 اسفند 99 102
اعسار دو نوع میباشد ؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تادیه محکوم به در مورد اعسار اگر دلیل خواهان شهادت شهود باشد الصاق استشهادیه به دادخواست ضروری است . اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نیست و این اشخاص باید دعوای ورشکستگی مطرح نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید