درخواست اعسار

اعسار چند نوع است و الصاق استشهادیه به دادخواست ضروری است یا خیر ادعای اعسار از چه کسانی پذیرفته است؟

29 بهمن 99 53
باسلام اعسار دو نوع میباشد اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تادیه محکوم به . در مورد اعسار اگر دلیل شهادت شهود باشد الصاق استشهادیه لازم و ضروری است طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعوای اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نیست و این اشخاص باید اعلام ورشکستگی نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید